Disclaimer

De op de website getoonde informatie is door de gemeente Velsen met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De website is nog in ontwikkeling. De gemeente Velsen heeft alle mogelijke moeite gedaan om toestemming van de desbetreffende kunstenaars en/of hun erven te krijgen om foto’s en informatie op de site te mogen publiceren. Bent u evenwel, als belanghebbende, van mening dat de gemeente Velsen iets onrechtmatig publiceert, neem dan z.s.m. contact op via emailadres Kunst@velsen.nl. Meent u fouten tegen te zijn gekomen, mail uw opmerkingen dan eveneens naar genoemd mailadres. Ook andere informatie die u van belang acht voor de verdere ontwikkeling van de website kunt u naar dit mailadres sturen.

De gemeente Velsen heeft de inzage in enkele records door derden geblokkeerd. Het gaat hierbij o.a. om informatie over kunstwerken waarvan kunstenaars destijds negatief hebben gereageerd op ons verzoek om toestemming te verlenen foto’s van, en informatie over, het kunstwerk/de kunstwerken te publiceren voor educatieve doeleinden. Bent u één van deze kunstenaars (of erven) en wilt u dat het betreffende kunstwerk alsnog voor derden zichtbaar is, stuurt u ons dan s.v.p. uw toestemming via Kunst@velsen.nl. Marketingactiviteiten worden niet op prijs gesteld.

De gemeente Velsen is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade, in welke vorm of omvang ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie van de website. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de gemeente Velsen is privacy en een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verwijzingen naar websites die niet door de gemeente Velsen worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de websitebezoeker opgenomen. Hoewel de gemeente selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid in verband met (de inhoud van) websites die niet door de gemeente Velsen worden onderhouden wordt afgewezen.

Niets vanuit deze website mag worden gedupliceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van de gemeente Velsen. Indien toestemming voor gebruik door de gemeente Velsen is verleend dient bij publicatie de volledige bron en het copyright vermeld te worden.


https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/8505

Eerste afbeelding op de pagina Disclaimer
Tweede afbeelding op de pagina Disclaimer