2 vacatures bij de Kunstcommissie

Twee leden Kunstcommissie

De gemeente Velsen zoekt voor haar Kunstcommissie per 1 juli en 1 augustus 2023 twee nieuwe commissieleden.

De commissie bestaat uit drie leden en wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, die geen deel uitmaakt      van de commissie. Het takenpakket van de Kunstcommissie is omschreven in de Regeling Kunstcommissie 2011.      De commissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, burgemeester en wethouders over de artistieke aspecten van het kunst- en cultuurbeleid met betrekking tot kunstopdrachten, schenkingen, tentoonstellingen, beheer e.d., in de ruimste zin van het woord. De leden van de Kunstcommissie verrichten voorbereidende, begeleidende en uitvoerende werkzaamheden t.b.v. de besluitvorming. Er wordt overdag vergaderd, met een frequentie van gemiddeld acht maal per jaar. De leden ontvangen een presentiegeld van € 112,31 per dagdeel c.q. vergadering en een reiskostenvergoeding. De benoeming vindt plaats voor drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

De gemeente Velsen nodigt kandidaten uit te reageren die zich in onderstaand profiel herkennen:

- deskundigheid als professioneel beeldend kunstenaar of op een andere manier beroepsmatig werkzaam op het terrein van de beeldende kunst, vormgeving en/of nieuwe media;

- een ruime bekendheid en affiniteit met hedendaagse ontwikkelingen in de beeldende kunst;

- ervaring met beeldende kunst in opdrachtsituaties;

- bereidheid zich te verdiepen in inhoudelijke en beleidsmatige aspecten van de beeldende kunst;

- ervaring met het opstellen van stukken en het maken en geven van presentaties;

- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

U kunt uw sollicitatie alleen indienen via VacaturesKunstcommissie@velsen.nl, tot en met 14 april 2023. Wij verzoeken u de navolgende stukken bij te sluiten (in pdf-formaat):

- een heldere motivatiebrief, ter grootte van maximaal 1 A4;

- een curriculum vitae, ter grootte van maximaal 2 A4.

De selectie zal geschieden door de huidige leden van de Kunstcommissie en de ambtelijke ondersteuning. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. v.d. Horst (ambtelijk secretaris): ehorst@velsen.nl. De eerste ronde selectiegesprekken zal op 17 mei 2023 plaatsvinden; de tweede op 1 juni 2023.

Eerste afbeelding op de Vacatures pagina
Terug naar het overzicht